https://npuap.org/.well-known/pki-validation/godaddy.html

godaddy